การเชื่อมต่อ API

LIMZ Designer แบบ Enterprise จะมีเมนู Add Http Get, Add Http Post, Add Http Put, Add Http Delete สำหรับการเชื่อมต่อ API แบบ Http ทำให้สามารถเรียกใช้ API ภายในองค์กร รวมถึงสามารถแนบ AccessToken ที่องค์กรกำหนดมาลงใน Http Header ได้ ทำให้การสร้าง Application โดยใช้ Chatbot สามารถทำได้ง่าย

1. สร้าง Entity ที่มี Keyword เป็น getNewQueue แล้วคลิกขวาที่ Answer จะเห็นเมนู Add Http Get/Post/Put/Delete (หากไม่พบกรุณาติดต่อ contact@eoss-th.com)


2. เลือก Add Http Post ที่ Property Pane ให้เลือก POST จะเห็นช่องใส่ headers, body และ url


3. ที่ช่อง body ให้ใส่ tokenId=#tokenId และ url ให้ใส่ https://wayobot.com/apiMockup/Q


4. สร้าง Entity ที่มี Keyword เป็น setQueueNumber แล้วทำการลาก Connection จาก getNewQueue ไปยัง setQueueNumber


5. แก้ไข Answer ให้เป็น ระบบออกบัตรคิวหมายเลข %1


6. ทดสอบกับ LINE และ Facebook Page Channel (สามารถผูกกับ LINE ได้ ดังนี้)

7. เปิดเว็บเบราเซอร์เข้าที่ https://wayobot.com/apiMockup/Q จะเห็นรายการของ Token Id ตามลำดับ


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม