Forwarding with Text Insertion

Forwarding with Text Insertion

เราสามารถแทรกคำตอบเข้าไปก่อนการ Forward ได้โดยการเพิ่มคำตอบที่ต้องการแทรกตามด้วยจุลภาค (,) ลงไปใน Entity ต้นทาง

1. ลากเส้นจาก Entity ว่าไง ไปยัง Entity ครับผมแล้ว Save

สังเกตว่า Answer ได้ถูกเปลี่ยนจาก ว่าไงไปเป็น สวัส,ดี

2. พิมพ์สวัสดีลงไปในกล่องแชทหลายๆครั้ง คำตอบจะถูกสุ่มระหว่าง ดีครับ กับ สวัส, ครับผมเนื่องจากได้คะแนนเท่ากัน


3. เนื่องจากคำว่าสวัสเป็น Keyword ดังนั้นแก้ไขโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ Entity สวัส,ดี แล้วเปลี่ยนเป็น ว่าไง,ดี คลิก OK แล้ว Save

4. ผลลัพท์ที่ได้หลังจากพิมพ์คำว่า สวัสดี


ก่อนหน้า ถัดไป

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม